Regulamin/Polityka Prywatności

Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, w szczególności zasady zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego działającego pod adresem

www.agolasklep.pl

Właścicielem i podmiotem prowadzącym w/w Sklep Internetowy jest Agencja Wydawniczo Reklamowa – Doradztwo Wiesław Głodek z siedzibą w Słupsku, ul. Wojska Polskiego 16/B e-mail: biuro@agolamedia.pl

Niniejszy regulamin, jest część Transakcji pomiędzy Klientem a Sprzedającym i jest udostępniony na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 123 ze zm.) oraz jest realizacją obowiązku informacyjnego przewidzianego treścią art. 12 ust. 1 oraz art. 18 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 134 ze zm.).

Przed złożeniem Zamówienia należy uważnie zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu. Dokonując zakupu w Sklepie Internetowym Klient akceptuje postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie.

II.DEFINICJE
Dla celów niniejszego regulaminu poniższe terminy otrzymują następujące znaczenie:

Strona – serwis internetowy www.agolasklep.pl

Sklep Internetowy – prowadzony przez Sprzedającego w oparciu o Stronę serwis sprzedaży on-line, w ramach którego Klienci mają możliwość nabywania produktów;

produkt – rzecz oferowana Klientowi przez sprzedającego za pośrednictwem Sklepu Internetowego;

Klient – osoba lub podmiot nabywająca produkt 

Zamówienie – oświadczenie Klienta o zakupie Towaru oferowanego przez Sprzedającego za pośrednictwem Sklepu Internetowego, sporządzone przez  wypełnienie formularza dostępnego na Stronie, 

Transakcja – umowa pomiędzy Klientem a Spółką, której przedmiotem jest zakup przez Klienta od Spółki Towaru zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu, na podstawie Zamówienia złożonego przez Klienta i potwierdzonego przez Spółkę;

Płatność – świadczenie pieniężne Klienta dokonywane z tytułu Transakcji;

Konto – indywidualnie oznaczony przez Klienta (Loginem i Hasłem) zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Spółki, pozwalający mu na korzystanie z dodatkowych funkcjonalności/usług Strony. Konto umożliwia zapisywanie i przechowywanie informacji o danych adresowych Klienta, śledzenie statusu Zamówień, dostęp do historii Zamówień.

Doręczyciel – firma kurierska, za pośrednictwem której Towar zostanie doręczony Klientowi;

Dzień Roboczy – dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

III. WYMOGI TECHNICZNE
1. W celu prawidłowego dokonania Transakcji niezbędnym jest dysponowanie przez Klienta aktywnym adresem email.

2. Klient korzystający ze Strony może założyć własne Konto na Stronie.

3. W systemie komputerowym Klienta korzystającego ze Strony mogą zostać zapisane (o ile Klient nie zablokuje powyższych funkcjonalności w swojej przeglądarce internetowej) pliki cookies, tj. informacje przekazywane przez serwer Strony na komputer Klienta, z zastrzeżeniem, że dla serwera Strony czytelne będą jedynie informacje pozostawione przez ten serwer oraz wtyczka ActiveX do obsługi informacji przekazywanych przez Stronę.

5. Przesyłanie danych przez Klienta zabezpieczone jest protokołem SSL, co umożliwia przekazywanie informacji pomiędzy urządzeniem Klienta a Stroną w sposób zaszyfrowany.


IV. WARUNKI KORZYSTANIA ZE STRONY PRZEZ KLIENTA
1. Klient korzystając ze Strony ma możliwość pozyskania informacji na temat oferty Sklepu Internetowego oraz złożenia Zamówienia i dokonania Transakcji.

2. Przekazując swoje dane w ramach korzystania ze Strony, Klient ma obowiązek podawania informacji prawdziwych. Klient nie może przekazywać treści niezgodnych z prawem, a w szczególności:

a) treści powszechnie uznanych za obraźliwe lub sprzeczne z dobrymi obyczajami, naruszających dobra osobiste innych podmiotów,

b) treści zawierających informacje nieprawdziwe,

c) treści zawierających informację niechcianą (tzw. spam),

d) treści oraz/lub plików, które mogą zakłócić prawidłowe funkcjonowanie Strony.

W przypadku naruszenia przez Klienta powyższych postanowień, Sprzedawa może zablokować dostęp Klienta do Strony, zablokować Konto Klienta, a także powiadomić właściwe organy o stwierdzeniu lub podejrzeniu naruszenia przepisów prawa.


V. WARUNKI WYKONYWANIA TRANSAKCJI
1. Klient może dokonać Transakcji, składając Zamówienie przy użyciu formularza dostępnego na Stronie, z zastrzeżeniem postanowień poniższych. Przedstawione opisy, zdjęcia czy ceny Towarów, znajdujące się na Stronie, nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.) i są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy sprzedaży.

3. Sklep Internetowy oraz możliwość złożenia Zamówienia są co do zasady dostępne dla Klienta przez cały czas, tj. 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu. O wszelkich planowanych przerwach w dostępie do Strony Klienci będą w miarę możliwości powiadamiani z odpowiednim wyprzedzeniem poprzez zamieszczenie informacji na Stronie.

4. Zamówienia przyjmowane są także za pośrednictwem Strony, telefonicznie pod numerem:59  843 00 10  emailowo na adres: sklep@agolamedia.pl  Prawidłowo złożone Zamówienie zostaje potwierdzone informacją zwrotną przekazaną na podany przez Klienta adres email, zawierającą numer identyfikacyjny Zamówienia, informację na temat danych podanych przez Klienta przy składaniu Zamówienia (względnie dane pochodzące z konta Klienta), informację o konieczności zapoznania się z regulaminem oraz o przetwarzaniu danych osobowych.

6. Koniecznym elementem procedury składania Zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego regulaminu, co zostaje potwierdzone poprzez zaakceptowanie odpowiedniej informacji np. poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola przed finalizacją Zamówienia. Brak akceptacji niniejszego regulaminu w toku procedury składania Zamówienia uniemożliwia skorzystanie z możliwości nabycia Towaru za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

7. Niezbędnym elementem procedury składania Zamówienia jest również podanie przez Klienta danych osobowych wskazanych w formularzu Zamówienia oznaczonych jako dane obligatoryjne oraz wyrażenie przez Klienta, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola przed finalizacją Zamówienia, zgody na przetwarzanie danych osobowych podanych podczas składania Zamówienia, w celu realizacji i obsługi Zamówienia złożonego w Sklepie Internetowym. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu złożenia Zamówienia. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne i nie jest konieczne do złożenia Zamówienia. W każdym przypadku podanie nieaktualnych lub nieprawdziwych danych Klienta może uniemożliwić realizację Transakcji.

9. Klient składając Zamówienie szczegółowo określa cechy charakterystyczne zamawianego Towaru (w szczególności model lub rozmiar) zgodnie z treścią formularza. Podczas korzystania z drogi telefonicznej, emailowej lub chatu dla dokonania Zamówienia Towaru zaleca się równie precyzyjne jego określenie. Jednocześnie Sprzedający informuje, że szczegóły wyglądu zewnętrznego Towarów (w szczególności kolory i odcienie) widoczne na urządzeniach Klienta (monitor, wyświetlacz) lub na wykonanych przez Klienta wydrukach przy wykorzystaniu urządzeń drukujących mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych, w zależności od indywidualnych właściwości i ustawień tych urządzeń.

10. W sytuacjach wzbudzających wątpliwość co do treści Zamówienia lub danych klienta składającego Zamówienie, pracownik Sklepu Internetowego może skontaktować się z klientem telefonicznie lub emailem w celu wyjaśnienia wątpliwości.

11.  W przypadku braku możliwości zrealizowania Transakcji,  Sprzedający niezwłocznie poinformuje Klienta o braku możliwości realizacji Transakcji. Jednocześnie Sprzedający może zaproponować Klientowi spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę.

12. Przed dokonaniem wysyłki Towaru objętego Zamówieniem, Klient ma prawo odstąpić od Transakcji lub dokonać modyfikacji Zamówienia, składając Spółce oświadczenie woli w tym zakresie w formie wiadomości poczty elektronicznej wysłanej na adres email: sklep@agolamedia.pl

13. Dostarczenie zamówionego Towaru następuje w terminie od 1 do 7  Dni Roboczych od daty złożenia Zamówienia i dokonania Płatności (w przypadku przesyłek “za pobraniem” – od daty złożenia Zamówienia), w rozumieniu postanowień części VII ust.4, chyba że w opisie danego Towaru lub w trakcie składania Zamówienia podano inny termin.

W przypadku niemożności realizacji Transakcji we wskazanym terminie, Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o tym fakcie oraz o przewidywanym terminie wykonania Transakcji (który nie może być dłuższy niż 30 dni od daty złożenia Zamówienia ), na adres email wskazany w Zamówieniu. W takiej sytuacji klient może dokonać modyfikacji Zamówienia w sposób uzgodniony z pracownikami Sklepu Internetowego lub odstąpić od Transakcji na zasadach określonych w ust.12 powyżej stosowanych odpowiednio.

14. Promocje obowiązujące w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile postanowienia ich regulaminów wyraźnie nie stanowią inaczej.

15. Do każdego Zamówienia wystawiana jest faktura VAT po skompletowaniu i przygotowaniu do wysyłki Towarów objętych Zamówieniem. Klient dokonujący płatności kartą (zgodnie z częścią VII ust. 1 pkt 1)i 2) otrzyma także pocztą elektroniczną potwierdzenie dokonania Transakcji kartą.


VI. CENY TOWARÓW I KOSZTY DOSTARCZENIA
1. Ceny Towarów oferowanych przez Spółkę w Sklepie Internetowym wyrażone są w walucie polskiej i obejmują podatek VAT.

2. Wiążące dla Stron są ceny obowiązujące w chwili składania Zamówienia przez Klienta nawet gdyby po złożeniu Zamówienia, a przed dokonaniem Płatności uległy zmianie.

3. Ceny Towarów dostarczanych w ramach Transakcji nie zawierają kosztów dostarczenia.

4. Koszty dostarczenia Towarów w ramach Transakcji ponoszone są przez Klienta, zgodnie z cennikiem tych usług dostępnym na Stronie. Koszty dostarczenia Klient pokrywa w chwili dokonywania Płatności.

5. Zamówiony Towar dostarczany jest Klientowi przez Doręczyciela wybranego przez Sprzedającego (jednakże z zastrzeżeniem wybranej przez Klienta jednej spośród proponowanych przez Sprzedającego opcji dostarczenia, obejmującej również wysokość kosztów dostarczenia) na adres wskazany w Zamówieniu.

Aktualnie dostępne sposoby dostarczenia określone są na Stronie w zakładce „Płatność i wysyłka” pod adresem www.agolasklep.pl Ponadto aktualnie dostępne sposoby dostarczenia oraz ich koszty są prezentowane Klientowi do wyboru na początku procedury składania Zamówienia, przed dokonaniem złożenia Zamówienia.


VII. DOKONYWANIE PŁATNOŚCI
1. W ramach wykonania Transakcji, Klient może dokonać Płatności w jednej z następujących form:

a) za pobraniem

b) płatnością elektronicznę

3. W tytule dokonywanej Płatności należy podać imię i nazwisko oraz numer identyfikacyjny Zamówienia otrzymany przez Klienta zgodnie z postanowieniami części V ust. 5.

4. Płatność uznaje się za dokonaną:

a)pieniądze wpłyną na konto sklepu

7. Aktualnie dostępne formy Płatności, w tym elektroniczne określone są na Stronie w zakładce „Płatność i wysyłka” pod adresem www.agolasklep.pl  Ponadto aktualnie dostępne Formy płatności są prezentowane do wyboru na początku procedury składania Zamówienia, przed dokonaniem złożenia Zamówienia.

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH. POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Dane osobowe Klienta, który założył Konto na Stronie lub złożył Zamówienie, przetwarzane są w zakresie niezbędnym dla utrzymania Konta lub wykonania Transakcji, zgodnie z art. 18 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Administratorem danych osobowych jest Sprzedający, która przetwarza je na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. Urz. UE L 119 Nr 1 z 2016 r.) (dalej RODO) w celach związanych z realizacją Transakcji dokonywanych w ramach Sklepu Internetowego oraz w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Sprzedającego, a także na podstawie zgody Klienta w celach zgodnych z treścią udzielonej przez niego zgody, w tym celach marketingowych oraz informacyjnych dotyczących oferty Sklepu Internetowego. Podane przez Klienta dane osobowe, będą przetwarzane w celach wskazanych w zdaniu poprzednim na podstawie art. 6 ust. 1 lit, a), b) i f) RODO.

2. U Sprzedającego wyznaczony jest Inspektor Ochrony Danych Osobowych Pan Wiesław Głodek. z którym Klient może się skontaktować w sprawach związanych ze swoimi danymi osobowymi, w szczególności w celu realizacji swoich praw w tym zakresie:

a) listownie, na adres: Agolamedia, ul.Wojska Polskiego 16/B 76-200 słupsk

b) mailowo, na adres: sklep@agolamedia.pl

3. Dane osobowe Klienta Sprzedającego może udostępniać:

a) operatorom pocztowym oraz firmom kurierskim w celu kierowania do rąk Klienta przesyłek wysyłanych w wykonaniu Transakcji lub w związku z jej zawarciem, wykonywaniem lub zakończeniem;

b) doradcom prawnym oraz firmom windykacyjnym w celu dochodzenia roszczeń na gruncie Transakcji;

c) podmiotom świadczącym na rzecz Sprzedającego usługi informatyczne opieki nad systemami informatycznymi w których zapisywane są dane osobowe Klienta;

d) podmiotom, z których usług Sprzedający korzysta przy ich przetwarzaniu, w tym agencjom marketingowym i reklamowym w celu realizacji zleconych przez Spółkę działań marketingowych i reklamowych.

4. Danych osobowych Klientów Sprzedający nie przekazuje poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani do organizacji międzynarodowych.

5. Dane osobowe Klientów będą przechowywane do czasu przedawnienia potencjalnych roszczeń z Transakcji. W przypadku danych osobowych przetwarzanych w prawnie usprawiedliwionych celach Sprzedającego, dane te będą przechowywane na czas ich realizacji, natomiast w przypadku danych osobowych uzyskanych na podstawie zgody Klienta, do czasu cofnięcia zgody.

6. Na podstawie RODO Klientowi przysługują następujące prawa dotyczące jego danych osobowych:

a) prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) danych;

c) prawo do usunięcia danych;

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

e) prawo do wniesienia sprzeciwu;

f) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;

g) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale stanowi warunek niezbędny do dokonywania Transakcji w ramach Sklepu Internetowego. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia utworzenie Konta w Sklepie Internetowym. Nie dotyczy to przetwarzania danych osobowych do celów marketingowych i informacyjnych, które dokonywane są tylko w przypadku dobrowolnego wyrażenia zgody, niezależnie od Transakcji realizowanych w ramach Sklepu Internetowego.


IX. REKLAMACJE
1. Sprzedający ma obowiązek dostarczyć Towary wolne od wad w rozumieniu art. 5561 kodeksu cywilnego. Na zasadach wynikających z kodeksu cywilnego dotyczących rękojmi za wady oraz określonych poniżej Klient ma prawo złożenia reklamacji. Przepisy kodeksu cywilnego określające zobowiązania Spółki i uprawnienia Klienta z tytułu rękojmi przytoczone zostały w wyciągu z przepisów kodeksu cywilnego stanowiącym załącznik nr3 do niniejszego regulaminu.

2. Zgłoszenie reklamacji przez Klienta może, ale nie musi, nastąpić poprzez:

a) przesłanie Sprzedającemu, pocztą na adres wskazany poniżej, wypełnionego elektronicznie formularza Reklamacji Online. Formularz jest dostępny pod adresem: …

b) przesłanie Sprzedającu wypełnionego czytelnie formularza reklamacyjnego (stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu) pocztą na adres:

 Warszawa
(z dopiskiem: „REKLAMACJA”).

Zgłaszając reklamację Klient powinien w szczególności określić swoje żądanie związane z wadliwością Towaru (żądania przysługujące z tytułu rękojmi wymienione zostały w ww. formularzach).

3. Różnice pomiędzy wyglądem Towaru dostarczonego w ramach Transakcji, a fotografią na Stronie, wynikające wyłącznie z właściwości urządzeń stosowanych przez Klienta (monitor, wyświetlacz, drukarka itp.), w szczególności różnice w odcieniach, mogą nie zostać uznane za obciążającą Spółkę niezgodność Towaru z umową. W przypadku stwierdzenia tego rodzaju różnic (jeżeli powodują one u Klienta obniżenie lub brak satysfakcji z zakupu Towaru) Sprzedający sugeruje Klientowi raczej skorzystanie z prawa zwrotu, o którym mowa w części X, niż drogi reklamacyjnej.

4. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest wykazanie przez Klienta faktu zawarcia Transakcji. W celu sprawnego przebiegu procesu reklamacyjnego sugeruje się przesłanie wraz z reklamacją dowodu zawarcia Transakcji (najlepiej oryginału faktury VAT).

5. Celem usprawnienia procedury reklamacyjnej Klient wykonujący uprawnienia z tytułu rękojmi zobowiązany jest dostarczyć wadliwy Towar na koszt Sprzedającego (z uwzględnieniem dalszych zapisów niniejszego ustępu) na adres określony w ust. 2 powyżej. Wykonywanie uprawnień z tytułu rękojmi uzasadniające obciążenie Spółki kosztami dostarczenia Towaru ma miejsce jedynie w przypadku, gdy reklamacja Klienta jest uzasadniona. W sytuacji gdy reklamacja zostanie uznana za bezzasadną, kosztami dostarczenia Towaru obciążony zostanie Klient.

Reklamowany Towar powinien zostać dostarczony Sprzedającemu w stanie kompletnym i czystym, w oryginalnym opakowaniu lub gdy Klient go nie posiada w opakowaniu zastępczym zapewniającym ochronę towaru przed uszkodzeniem w transporcie.

Zwrot reklamowanego Towaru nastąpi na koszt Sprzedającego, zarówno w przypadku reklamacji uznanej za zasadną (naprawa/wymiana/obniżenie ceny), jak i takiej, co do której Sprzedający odmówił jej uznania.

6. Informuje się, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Sprzedający jest odpowiedzialny za wady fizyczne Towaru, które istniały w chwili przejścia na Klienta niebezpieczeństwa lub wynikły z przyczyny, która tkwiła w Towarze w tejże chwili. Na ogół nie traktuje się jako wad obciążających Spółkę:

a) uszkodzeń spowodowanych zwykłym, normalnym zużyciem Towaru,

b) uszkodzeń mechanicznych Towaru,

c) uszkodzeń spowodowanych nienależytym użytkowaniem Towaru, w szczególności złą konserwacją lub brakiem konserwacji, przemoczeniem, używaniem w sposób niezgodny z przeznaczeniem, lub złym dopasowaniem.

Domniemywa się natomiast, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta, jeżeli wada została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Towaru.

7. Sprzedający ustosunkuje się do żądań Klienta zawartych w reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie ze sposobem wskazanym w zgłoszeniu reklamacyjnym.

8. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek braków w złożonej reklamacji Sprzedający zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie w sposób wskazany przez Klienta w zgłoszeniu reklamacyjnym.

9. Ze względu na ochronę, jaką zapewniają Klientowi uprawnienia przysługujące mu w oparciu o instytucję rękojmi, Towar nie jest objęty dodatkowo gwarancją.

X. ZWROTY TOWARÓW NIEZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM UPRAWNIEŃ Z TYTUŁU RĘKOJMI
1. Klient, który zawarł umowę na odległość, ma prawo odstąpić od dokonanej Transakcji, składając w terminie 14 dni od daty objęcia w posiadanie (tj. odebrania przez niego lub osobę trzecią przez niego upoważnioną) Towaru będącego przedmiotem Transakcji, stosowne jednoznaczne oświadczenie (na przykład w formie pisma wysłanego pocztą lub pocztą elektroniczną). Dla zachowania powyższego terminu wystarczy, aby przedmiotowe oświadczenie zostało wysłane przez Klienta przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od Transakcji może, ale nie musi być sporządzone przy wykorzystaniu formularza oświadczenia o odstąpieniu od Transakcji („o zwrocie Towaru”) stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. Jeżeli Klient zdecyduje się wysłać oświadczenie pocztą, powinno być ono skierowane na adres:

(z dopiskiem „ZWROT”)

2. Uprawnienia opisane w niniejszej części X nie dotyczą Klientów, którzy dokonali Transakcji w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.

3. Wykonując prawo odstąpienia Klient zobowiązany jest do zwrotu Towaru w stanie niezmienionym (ewentualne dopuszczalne zmiany stanu Towaru to zmiany będące wynikiem korzystania z Towaru w sposób niewykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru) – Klient ponosi odpowiedzialność za zwrot Towaru w stanie naruszającym tę regułę.

4. Odpowiedzialność Klienta może wynikać w szczególności z :

a) braku możliwości wprowadzenia Towaru do sprzedaży jako pełnowartościowego,

b) poniesienia kosztów ponownego umieszczenia na towarze metek i elementów zabezpieczających,

c) poniesienia kosztów przywrócenia Towaru do stanu umożliwiającego jego ponowne wprowadzenie do sprzedaży w ramach Sklepu Internetowego, w tym koszty stwierdzenia i usunięcia wad, w zakresie, w jakim wynikają one z korzystania przez Klienta z Towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.

5. Prawo do odstąpienia nie przysługuje, jeżeli przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

6. Wykonując prawo odstąpienia Klient powinien wykazać fakt zawarcia Transakcji(najlepiej poprzez przesłanie oryginału faktury VAT). Zwrot Towaru, powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Transakcji na adres Spółki wskazany w ust. 1 powyżej. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.

7. W przypadku odstąpienia przez Klienta od Transakcji bezpośrednie koszty zwrotu Towaru Sprzedającemu obciążają Klienta.

8. Zwrot kwoty należnej Klientowi z tytułu odstąpienia od Transakcji następuje w terminie 14 dni od daty złożenia Spółce przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od Transakcji. Spółka może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Spółce dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

XI SPOSOBY ROZPATRYWANIA SPORÓW

1. Spory pomiędzy Klientem a Sprzedającym wynikające ze złożonego Zamówienia lub dokonanej Transakcji będą rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego.

2. Klient będący Konsumentem w rozumieniu kodeksu cywilnego posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym w szczególności uprawniony jest do:

a) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży (ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.1668 ze. zm.);

b) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu ze Spółką.

Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedającym, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

3. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur mogą być dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, w szczególności również pod następującym adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi jawny rejestr podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

4. Konsument może skorzystać z platformy internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich (platforma ODR), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich).

Europejska platforma ODR jest interaktywną stroną internetową, za pośrednictwem której, Klient będący Konsumentem, może złożyć swoją skargę. Poniżej zamieszczamy łącze elektroniczne do platformy ODR:

https://ec.europa.eu/consumers/odr

Platforma ODR ma ułatwiać niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii.

Skorzystanie z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest możliwe po zakończeniu procedury reklamacyjnej i ma charakter dobrowolny – obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie. Spółka wyraża zgodę na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów z Klientami.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie Transakcje dokonywane są między Klientem a Sprzedającym.

2. Zaleca się, by Klient dokładnie obejrzał przesyłkę bezpośrednio po jej doręczeniu, przed potwierdzeniem jej odbioru Doręczycielowi, w celu ustalenia ewentualnych uszkodzeń mechanicznych Towaru (jego opakowania). W przypadku ewentualnych uszkodzeń mechanicznych Towaru (jego opakowania) zaleca się, by Klient zażądał od kuriera doręczającego przesyłkę sporządzenia protokołu oraz by podpisał protokół. W szczególności, gdy opakowanie przesyłki nosi ślady uszkodzenia, wskazane jest by Klient przesyłki nie przyjmował, a o zaistniałej sytuacji niezwłocznie powiadomił Spółkę telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

4. Niniejszy regulamin może być zmieniany przez Spółkę w drodze złożonego na Stronie oraz w drodze korespondencji elektronicznej skierowanej do użytkowników Strony posiadających własne Konto na Stronie internetowej oświadczenia o wypowiedzeniu dotychczasowych postanowień regulaminu obejmującego nową treść regulaminu lub jego poszczególnych postanowień. Okres wypowiedzenia (stanowiący jednocześnie termin wejścia w życie nowych postanowień regulaminu) zostanie określony przez Sprzedającego, jednakże nie będzie on krótszy niż 7 dni od daty złożenia przez Spółkę oświadczenia o wypowiedzeniu, w formie opisanej w zdaniu poprzedzającym. Jakiekolwiek zmiany regulaminu nie odnoszą skutku w stosunku do Transakcji już zainicjowanych poprzez złożenie Zamówienia – każdą Transakcję regulują postanowienia regulaminu obowiązujące w chwili złożenia Zamówienia.